Umukenyezi mwirimizi aronka gute udufaranga two kwikenura?

Reportages

Kugura akunyu, utuvuta, igitenge, ifumbire y’ikizungu, kwivuza … Ni bimwe mu bitorohera umukenyezi w’umurimyi kubera bisaba uburyo burengeye amikoro yiwe. Muri iyi nkuru turabica irya n’ino. Turihweza n’ingene yiyungunganya.

Umumenyeshamakuru w’IVOMO yaragendeye bamwe mu bakenyezi birimizi b’abapfakazi baba mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura no mu ntara kama ya Kirimiro. Mu kiyago bagiranye ahanini yashimikiye ku ngorane bahura, inguvu, ubwenge n’ubutwari budasanzwe bakoresha mu kuronderera imiryango yabo ivyankenerwa bisaba amafaranga.

Zabera

Afise imyaka 53. Aba ku mutumba Kirombwe, zone Muyira, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura. Afise abana batandatu. Haciye imyaka 12 apfakaye. Aratuyagira ingene yashoboye kubeshaho umuryango ari wenyene.

Icihuta kwari ugukora ibishoboka vyose kugira abana bige, baronke agahuzu n’ico bafungura. Mu ntango ntivyoroshe. Igihe cose ashikiwe n’ingorane zisaba amafaranga yitura baramuwe. Ariko ntibigera bamufasha ikintu na kimwe. Ntibari bamunezwe. Mbere barakunda no kumutyekeza. Ee mama ngo ni “maboko yaseguye abakwe!”, Ee mama ngo ni “insimbarubebe!”

Zabera kamugiye mu mutwe, bimutuma yiyumvira ukuntu yokwibako. Niko kwigira inama, afata ingingo, arakenyera ziraguma. Yiyemeza kurima no kurondera, vyanse bikunze, udufaranga two kwikenura. “Nazindukira mu mirima. Kandi navyuka kare cane, igihe c’isaha cumi n’imwe nkaba nshitseyo. Isaha 7 z’umuhingamo niho nagodoka hanyuma nkaja gushuhiriza abana. Guhera isaha 9 naho, naca manuka mu gisagara nshoye ivyamwa. Mpejeje, ku mugoroba, nadugana agafu n’utudagara ngashika ncumba, rikaba riravuyemwo. N’ubu ndabikora ntyo”.

Soma kandi

Naho kuruhisha, kudandaza gutuma Zabera n’abiwe bashobora kuba barabayeho mu kurindira ko ivyo barimye vyera. Iyo vyeze ho aba ari amata avyaye amasoro. « Nkeneye akunyu, utuvuta canke kuriha amahera y’ishure y’umwana, ndashora igitoki, ibijumbu … Ariko sindabihereza mw’isoko vyose. Nshora igice ikindi nkakiziganya kugira abana ntibicwe n’inzara”.

Kuva muri 2018, ibintu bisa n’ivyateye imbere kuruta. Zabera yinjiye mw’ishirahamwe ry’abakenyezi biyungunganya biciye mu buryo bwitwa “ikirimba”. Umwe wese akoresha umutahe w’ibihumbi 20. Buri kwezi, barayegeranya yose hanyuma bakayahereza umwe muri bo kugira akore umugambi. Gurtyo gurtyo, bakaja barakuranwa.

Vyatumye rero uwo mupfakazi ashobora kugura impene zimuronsa intabire. Ubu afise izishika cumi.

Resi

Igihe c’isaha 6 niho umumenyeshamakuru wacu yashika ku rugo iwe, ahitwa Mukoni, umutumba Rutoki, zone Mungwa, intara ya Gitega. Ni ku birometero 10, mu bumanuko bw’umugwa mukuru wa politike. Yahasanze abana batoya gusa. Bariko barakina.

“ Mahoro bibondo! Abakuze bagiye he ko muri ngaha mwenyene ?”.  Abana bati: “Nyokuru yamanutse aho hepfo mu mirima. Rindira tumuhamagare”. 

Umumenyeshamakuru ahitamwo kumwisangirayo. “Nta gahembo ga nyogoku?” Umutamakazi: « Karibu mwana! Karibu naho uno musi ntagira ico ndakuzimana! ». Baca batangura kuganira. Muri make, Resi afise imyaka 70. Yapfakaye mu ntureka zo mu 1993. Afise abana batatu. Arasigura ubuzima yaciyemwo n’ubwo abayemwo:

« Kuva umucance wanje ashengeye sinorohewe. Narahacumukuriye! Abantu bakankengera, bitwengera ngo ngiye kugorwa. Barayamaze bati:  Urugo rutagira umugabo nta kitarukengera! Ariko naje vyarashika nkibaza ingene nzoshobora kurangura ivyo yahora akora bikansiga. Gusakara inzu, kugurira impuzu abana, kurima … Ivyahora bikorwa na babiri bikoraniye ku muntu umwe! Urumva ko bitoroshe! »

Resi

Kenshi wasanga ata kintu na kimwe co guteka Resi afise mu nzu. « Naraja munsi y’urugo, nkagenzura imirima, nkaja hariya hirya nkayerera nkaburanirwa. Nashika muhira nkicara nkicurikira. Nibaza nti: mbega yemwe ubu ho ndabagaburira iki? Ngaca nibuka ko mu murima wo hakurya hariyo agatoke nirengagije. Ngaca niruka nkakazana tukarara dukoze ku munwa. Iyo nabuze rwose naraja kuganyira umubanyi akampa utwo nteka canke nkaja guca ingero. Niko nashoboye gutunga abana. Kandi barashitse mu bigero. barashinze n’izabo».

Soma kandi

Abandanya ati: « Hari igihe bava kw’ishure bagasanga nabuze utwo nteka. Emwe, vyanse rwose! Imana icanye nkaba naraje ikijumbu, naca ndabahereza nanje ngatuna bugatondera ».

Kuva abana biwe bashinze izabo, Resi ntagira uwumuba hafi. Baba mu ntara za kure. Iyo bishitse akagwara, aja kugurana ababanyi kugira yivuze, akize akaja kubakorera kugira yishure ideni.

Kubwiwe, ubuzima bw’umurimyi ntibworoshe: « Aha mu kirimiro ho nk’ukundi. Udatabiye ntiwimbura. Kandi intabire isaba amafaranga. Kenshi kugira ndayironke ngurisha ibitoke. Uyu mwaka hoho vyarangoye cane. Narabigurishije sinakwiza. Naciye ngurana mw’ishirahamwe ndongereza. Twumvikanye ko ideni nzoririha nimbuye ».

Bélyse

Afise imyaka 30. Ico ataniyeko na bagenzi we, nta tongo afise n’ubwo atunze abana bane. Aba ku gacimbiri Mpama, umutumba Rutoki. Aboneka muhira gake cane. Kenshi aba ari gukorera murundi. Ikindi, abana biwe ntibasangiye ba se. “Aha ubona jewe naciye mu bibazo vyinshi. Ubwa mbere nagiye kurongorwa mfise imyaka 18. Kandi sinagiye nk’abandi. Umugabo yaranderuye, antwara ku nguvu. Twarabanye, tuvyaranye kabiri aca aranyirukana. Namusigiye abana maze nja ku wundi mugabo. Uyu nawe tuvyaranye kabiri aca yitaba Imana. Nta tongo twari dufise. Naciye ntangura kwiruka ndondera ingene ndabatunga. Amagorwa ntasiga ayandi. Mu nyuma abagenzi bambwiye ko abana nasize ku mugabo wa mbere bafashwe nabi na muka se. Vyanyanse mu nda nca nja kubakurayo”.

Uwuvunitse yiga gucumbagira. N’ubwo ata tongo Bélyse afise, yarakoresheje ubwenge Imana yamuhaye arashobora kubarera. Yabishoboye gute?

“Buri mwaka nditura ababanyi bafise amatongo manini bakantira agapande. Nk’ubu nararonse uwumpa mu mwonga. Nahateye ibijumbu. Uwundi yampaye ku musozi. Nahateye ibiharage. Hari n’uwampaye imigende ibiri ndimamwo imyumbati. Eee, naraciye akenge! Vyarashitse umubanyi ashaka kugurisha umugende ufatanye n’uwurimwo inzu yanje. Ansaba ko nohamugurira. Ariko kubera abana nsumira, vyarangoye kuronka ayo mahera. Naratetse umutwe. Naciye niruka iwacu ntakambira musazanje. Aca arangurana, ndahagura. Imana yarangiye imbere. Ubu narahejeje no kumuriha. »

Bélyse

Iyo umwimbu wagenze neza, Bélyse arakurako bikeya agashora kugira yikenure canke agure udukoresho two mu nzu. Kenshi agira ingorane iyo hageze kugura intabire n’ibikoresho vy’ishure. Bimusaba ko afata ibikonkwane akamara nk’ukwezi ariko akorera abandi.

Munika na Souavis

Munika amaze kubona ko itongo afise ridashobora kumutunga n’abana biwe, yahisemwo gufata imisi ibiri mu yigize indwi ayihebera kudandaza. Arangura amavoka mabisi agaheza akayatarika. Amaze gusha aca ayashora mu gisagara ca Gitega. Hari igihe mbere adandaza n’ibitoke. Ku mugoroba aca atahana utundi adandariza muhira. Kenshi ajana indagara.

Soma kandi

Souavis nawe akora igikorwa co kudandaza guhera isaha 12 z’umugoroba avuye mu mirima. Yotsa ibigori kw’ibarabara. Yabwiye IVOMO ati: “jewe navyariye muhira. Mama yarapfuye. Ubu ndi munzu jenyene n’abana. Rero hamwe nosamara naba ngowe. Ico mbonye cose cinjiza amahera, hambavu yo kurima, nca ndagikora”.

Dusozere

Mu Burundi, umukenyezi mwirimizi afise uruhara rudasanzwe mu kurwanya inzara no guteza imbere igihugu. Nkuko biri mu cigwa cakozwe n’ishirahamwe rya ONU riraba ivy’uburimyi no gufungura, FAO, agaragara mu gisata c’uburimyi [ kiza kw’isonga mu butunzi bw’uburundi] ku bice 97,4 %.

Ku bwa FAO, ni ngombwa gushigikira umukenyezi kugira uburimyi n’ubutunzi bishobore kwisununura.

Muri iyo ntumbero, Reta ikwiye gushiraho politike n’indinganizo zifatiye ku vyo umukenyezi akenera n’ingorane agira mu mirimo yiwe. Mu vyo akeneye harimwo: ibikoresho bigezweho, ifumbire, inyigisho, … Honagurwa kandi ibijanye n’ingene ashobora kuronka ingurane mu buryo butavuna. Ivyo vyose vyotuma umusaruro wiwe uba mwiza kuruta.  

Uburundi buhiriwe buhishije. Burafise ibanki itanga ingurane ku barimyi n’aborozi: BNDE. Ikwiye gushigikirwa bikomeye, na reta, kugira ibashe guherekeza abarimyi bo nkingi y’iterambere ry’igihugu.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.